قیمت ورق گالوانیزه 98/04/012

قیمت ورق گالوانیزه 98/04/012

فروش ورق

ورق ۴۰/. یکمتر ۱۱۰۰۰۰ریال
ورق ۴۰/. بلند ۱۱۰۰۰۰ریال
ورق ۰/۵۰ یکمتر ۹۶۰۰۰ ریال
ورق ۰/۵۰ بلند ۹۶۰۰۰ ریال
ورق ۶۰/. یکمتر ۸۷۰۰۰ ریال
ورق ۰/۶۰ بلند ۸۷۰۰۰ ریال
ورق ۰/۷۰ یکمتر ۸۶۰۰۰ ریال
ورق ۰/۷۰ بلند ۸۶۰۰۰ ریال
ورق ۰/۸۰ دو عرض ۸۶۰۰۰ ریال
ورق ۰/۹۰ یکمتر ۸۵۰۰۰ ریال
ورق ۰/۹۰ بلند ۸۵۰۰۰ ریال
ورق ۱ میلی یکمتر ۸۵۰۰۰ ریال
ورق ۱ میلی بلند ۸۵۰۰۰ ریال
ورق ۱/۲۵ دو عرض ۸۵۰۰۰ ریال
ورق ۱/۵یکمتر ۸۵۰۰۰ ریال
ورق ۱/۵ بلند ۸۵۰۰۰ ریال
ورق ۱/۸ یکمتر ۸۵۰۰۰ ریال
ورق ۲ دو عرض ۸۵۰۰۰ ریال
ورق ۲/۲ بلند ۸۵۰۰۰ ریال

telegram/me.metaldeck

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر